تماس با ما درباره ما اخبار خمیرمایه نشریه صفحه اصلی
 

 

نشریه های خبری - تخصصی سندیکای تولیدکنندگان خمیرمایه ایران

شماره 1 الی 5 سال 1383


 
 

شماره 1

شماره 2

شماره 3

شماره 4

شماره 5
 

 

 

اعضای سندیکا
شرکت ایران مایه
شرکت ایران ملاس
شرکت خمیرمایه و الکل توسعه نیشکر و صنایع جانبی
شرکت خمیرمایه خوزستان
شرکت خمیرمایه رضوی

 
Design By: A. Arefnia